wtorek, 7 sierpnia 2012

SOAP Webservice Client w CQ 5.4

Ostatnio zajmowałem się uruchomieniem części klienckiej stosu SOAP WebServices na platformie CQ 5.4. Sama platforma oparta jest na Apache Felix, Apache Sling, oraz dodatkowych bundle stworzonych przez Day/Adobe. Pierwotnie próbowano uruchomić na CQ 5.4 stos Apache CXF, który to jest dostępny w wersji OSGI. Jednak duża ilość wymaganych zależności, oraz zależności do tych zależności itd spowodowała, że graf zależności rozrastał się niczym rak. Dodatkowo szukanie w internecie różnego typu bundli eksportujący dany pakiet nie jest najprzyjemniejszym zadaniem. Z racji tego, że nasze serwery instancje CQ są uruchomiane na SUN JRE spróbowałem uruchomić wbudowany stos JAX-WS - czyli tak naprawdę jakąś starszą wersję projektu Metro.

Na potrzeby SOAP WebService korzystałem głównie z Spring WebServices i po raz pierwszy uruchamiałem JAX-WS. Na potrzeby projektu potrzebowałem sparsować WSDL (przesłany nam emailem), wygenerować obiekty JAXB oraz SOAP client stubs, wysłać komunikat, odebrać odpowiedz i wypisać ją na konsole.
 1. Generowanie artefaktów JAX-WS
   
    src/main/generated
  
  
    
   
    org.codehaus.mojo
    build-helper-maven-plugin
    1.7
   
     
    add-source
    generate-sources
    
    add-source
    
    
       ${generatedSourcesFolder} 
   
  
   
   
   
   
   maven-clean-plugin
   
   
    
      ${generatedSourcesFolder}
      false
      
      **
      
     
     
    
    
    
    org.jvnet.jax-ws-commons
    jaxws-maven-plugin
    2.2
    
     
     generate-sources
     
      wsimport
     
     
    
    
     ${basedir}/src/main/resources
     true
     true
     ${generatedSourcesFolder}
     ${basedir}/src/main/resources
     2.0
    
    
     
  
  
  w/w konfiguracja w pom.xml pozwala nam na wygenerowanie obiektów JAXB oraz client stubs w katalogu src/main/generated , który to będzie potraktowany przez Mavena jako dodatkowy katalog ze źródłami aplikacji (zawartość katalogu będzie czyszczona przy w fazie clean ).
  Do katalogu src/main/resource wrzuciłem dwa pliki:
  • myWsdl.wsdl - plik wsdl od klienta
  • binding.xml - który zawiera instrukcję na potrzeby JAXB w kontekście generowanie klasy java na podstawie XML Schema.
   
    
    
       
         
   
   
   W przypadku gdy JAXB ma obrabiać elementy XML Schema znajdujące się wewnątrz pliku WSDL musimy wyspecyfikować lokalizację tych elementów za pomocą odpowiedniej składni: <położenie-pliku wsdl względem pliku xjb>#types?schema1. W naszym przypadku pliki wsdl oraz xjb leżą obok siebie czyli specyfikujemy myWsdl.wsdl#types?schema1
  Po odpaleniu mvn clean compile - powinniśmy mieć wygenerowane wszystkie artefakty na potrzeby łączenia się z naszym WebServices.
 2. Wywołanie WebServices
  Po wygenerowaniu wszystkie potrzebnych artefaktów możemy próbować wywołać nasze WebServices. Powinna zostać stworzona klasa z anotacją @WebServiceClient o nazwie takiej jak wartość atrybutu name elementu service z pliku wsdl. Klasa ta posłuży nam jako entry point do wołania usług. Standardowo kod kliencki JAX-WS wygląda mniej więcej tak:
  • utwórz za pomocą new instancje klasy która jest oznaczona anotacją @WebServiceClient
  • wywołaj na tej instancji metodę get*, która to zwróci proxy implementujące interfejs oznaczony annotacją @WebService - nazwa interfejsu odpowiada wartości atrybutu name elementu port który jest zawarty w elemencie service
  • przygotowania komunikatu wejściowego za pomocą wygenerowanej klasy ObjectFactory (z anotacją @XmlRegistry), która służy jako fabryka obiektów JAXB
  • wywołanie odpowiedniej metody na proxy przekazując odpowiedni obiekt-komunikat wejściowy
  W moim przypadku niestety musiałe wprowadzić kilka zmian:
  1. zmiana adresu URL endpointa
   BindingProvider bindingProvider = (BindingProvider) <nasze proxy>;
   bindingProvider.getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, endpointAddress);
   
  2. W przypadku tworzenia instancji klasy z anotacją @WebServiceClient za pomocą bezparametrowego konstruktora, plik wsdl jest ładowany z lokalnego dysku - patrz na blok static w klasie z anotacją @WebServiceClient. Niestety jest z tym duży problem gdy uruchomimy nasz kod na innej maszynie od tej, na której to został on zbudowany. Można to rozwiązać na 2 sposoby (przynajmniej mi znane):
   1. za pomocą JAX-WS catalog tak jak zostało to opisane tu . Takie podejście wymaga dodania pliku jax-ws-catalog.xml oraz dodania w naszym pom.xml elementu wsdlLocation. Rozwiązanie wydaję się jak najbardziej odpowiednie, ale jak się później przekonałem niestety nie działa w naszym systemie... Plik katalogu jest zaczytywany przez thread's context classloader, który to niestety go nie widzi. Pewnym obejście jest podmiana thread's context classloadera na czas wywołania WebServices, ale to rozwiązanie wydaje mi się zbyt inwazyjne
   2. można skorzystać z alternatywnego konstruktora dla klasy z anotacją @WebServiceClient i samemu podać URL do pliku wsdl oraz serviceName. Ten drugi można skopiować ze stałych z klasy z anotacją @WebServiceClient. Jeśli chodzi o URL do pliku wsdl, to z racji tego że nasz wsdl znajduje się w src/main/resources to przy kompilacji zostanie przeniesiony do katalogu target i będzie dostępny na classpath - wystarczy wywołać
   3. private URL getWsdlURL() {
     ClassLoader classLoaderToLoadWsdlBy = getClassLoaderToLoadWsdlVia();
     return classLoaderToLoadWsdlBy.getResource("myWsdl.wsdl");
     }
    
    private ClassLoader getClassLoaderToLoadWsdlVia() {
     return <klasa z anotacja @WebServiceClient>.class.getClassLoader();
     }
    
 3. Wypisanie komunikatu wyjściowego na konsole
  JAX-WS w dużej mierze ukrywa przez nami "dokumentową naturę SOAP WebServices". Dostarcza nam za to abstrakcje w postaci proxy, z którym to pracujemy w trybie RPC - wywołujemy metody przekazując parametr/parametry wejściowe i dostajemy wynik. W celach diagnostycznych możemy mieć potrzebę wypisać komunikat wyjściowy za pomocą JAXB Marshaller. Niestety obiekt, który dostaniemy w wyniku wywołania metody na proxy nie koniecznie może być zserializowany do XML przez JAXB - ze względu na brak anotacji @XmlRootElement. Rozwiązanie jest w miarę proste - wystarczy stworzyć odpowiedni obiekt-wrapper:
  
  private void unmarshallToSysout(Object response) throws JAXBException {
   Marshaller m = buildMarshaller(response);
   m.marshal(wrapWithRootElem(response), System.out);
   }
  
   private JAXBElement<Object> wrapWithRootElem(Object response) {
   return new JAXBElement<Object>(new QName("http://www.namespace.com/schema/My",
    "My"), (Class<Object>) response.getClass(), response);
   }
  
   private Marshaller buildMarshaller(Object response) throws JAXBException,
    PropertyException {
   JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(response.getClass()
    .getPackage().getName());
  
   Marshaller m = context.createMarshaller();
   m.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);
   m.setProperty(javax.xml.bind.Marshaller.JAXB_ENCODING, "UTF-8");
   return m;
   }
  
  Alternatywnie, można dodać system property com.sun.xml.internal.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true
 4. Wywołanie WebServices z Cq 5.4
  Wywołania WebServices powinny działać bez problemu w aplikacji standalone (np z JUnit), jednak nie działają na CQ 5.4. Aktualnie mam 3 rozwiązania tego problemu:
  1. Dopisanie do sling.properties dodatkowego wpisu: sling.bootdelegation.com.sun=com.sun.*. Jest to metoda opisana dla CQ 5.5,ale działa także dla CQ 5.4
  2. przygotowanie specjalnego fragment bundle, który to eksportuje wszystkie pakiety z pakietu com.sun - jest ich prawie 400. W przypadku gdy chcemy wołać WebServices z poziomu javy a nie z poziomu jsp musimy ustawić w bundle, który woła WebServices odpowiednie import-package - albo ustawić mu wprost, że wymaga system bundle. To drugie rozwiązanie wydaję się mniej eleganckie, ale w tym przypadku łatwiejsze - wystarczy że w naszym pom.xml dodamy
   
   org.apache.felix
   maven-bundle-plugin
   true
   
    
     system.bundle
    
   
   
   
  3. przygotowałem alternatywny stos JAX-WS, bazują na webservices-rt-1.3.1.jar (nowa wersja jax-ws-ri jest dostępna jako bundle OSGI, ale ma tyle zależności, że ciężko je wszystkie pościągać i poinstalować). Wykorzystanie tak przygotowanego stosu jest niestety dość niewygodne:
   • bundle, który wywołuje WebServices musi mieć ustawiony Require- Bundle na bundle stosu,
   • przy wywołaniu WebServices ustawienie thread's context classloadera na ten, który ładuje/ma dostęp do klas stosu, czyli na przykład ten co załadował klasę: com.sun.xml.ws.spi.ProviderImpl

poniedziałek, 7 maja 2012

DependencyInjectionJunitRulesTestExecutionListener

Ostatnio strasznie spodobały mi się rozszerzenia do @Rule do junit. Pomimo tego że widzę pewne problemy ze stabilnością całego mechanizmu (jak np, zamiana kolejności uruchamiania @Rule a metod @Before i @After) i kilku braków ( m.in. nie działają @Rule zdefiniowane na poziomie suite - dla klas z @RunWith (? extend Suite) ) )  to rozwiązanie jest na prawdę super.
Dzięki wykorzystaniu @Rule możemy bardzo ładnie enkapsulować logikę związaną z wykonaniem testów ,np. współbieżne wykonanie metody testowej , modyfikowanie/zawieszanie metod testowych. Mechanizm jest na tyle uniwersalny, że w przyszłości annotacje @Before/@After maja zostać uznane za deprecated na rzecz wykorzystania @Rule. Aktualnie junit w wersji 4.10 wymaga aby anotacja @Rule była umieszczona na publicznym nie statycznym property typu TestRule lub MethodRule (deprecated). Co ciekawe wygląda na to, że @Rule działają bardzo dobrze z Spring TestContext Framework (przynajmniej dla junit-4.10 oraz SpringJUnit4ClassRunner z wersji springa 3.1.1).  Integracja może wyglądać w dwojaki sposób:
 • DI dla implementacji interfejsu TestRule
 • TestRule zdefiniowane bezpośrednio w spring
W pierwszym przypadku stworzyłem bardzo prosty listener który  injectuje beany do @Rule  i @ClassRule:
public class DependencyInjectionJunitRulesTestExecutionListener extends
    AbstractTestExecutionListener {
  @Override
  public void prepareTestInstance(final TestContext testContext)
      throws Exception {
    Object testInstance = testContext.getTestInstance();
    List<TestRule> ruleFields = getRuleFields(testInstance);
    doInjection(testContext, ruleFields);
  }

  private void doInjection(final TestContext testContext,
      List<TestRule> ruleFields) {
    AutowireCapableBeanFactory beanFactory = testContext
        .getApplicationContext().getAutowireCapableBeanFactory();
    for (TestRule testRule : ruleFields) {
      beanFactory.autowireBeanProperties(testRule,
          AutowireCapableBeanFactory.AUTOWIRE_NO, false);
      beanFactory.initializeBean(testRule, testContext.getTestClass()
          .getName());
    }
  }

  private List<TestRule> getRuleFields(Object testInstance) {
    TestClass testClass = new TestClass(testInstance.getClass());
    return testClass.getAnnotatedFieldValues(testInstance, Rule.class,
        TestRule.class);
  }

  @Override
  public void beforeTestClass(TestContext testContext) throws Exception {
    List<TestRule> classRuleFields = getClassRuleFields(testContext);
    doInjection(testContext, classRuleFields);
  }

  private List<TestRule> getClassRuleFields(TestContext testContext) {
    TestClass testClass = new TestClass(testContext.getTestClass());
    return testClass.getAnnotatedFieldValues(null, ClassRule.class,
        TestRule.class);
  }
  


}
Implementacja bazuję na dostępnym out-of-box DependencyInjectionTestExecutionListener oraz TestClass. Wszystko wygląda nieźle, ale niestety nie do końca działa :(. Brakuję na pewno reinjectowania beanów dla @ClassRule  w przypadku gdy nasza metoda/klasa używa @DirtiesContext. Implementacja nie powinna być trudna gdyż DirtiesContextTestExecutionListener ustawia odpowiednią flagę na TestContext (niestety ta flaga jest usuwana przez DependencyInjectionTestExecutionListener, czyli trzeba albo nasz listener ustawić przed DependencyInjectionTestExecutionListener albo rozszerzyć ten ostatni).
Większym problem jest jednak to, że aktualnie dla Spring 3.1.1.RELEASE odpowiednie metody klasy TestExecutionListener, a dokładnie metoda beforeTestClass jest wywoływana po @ClassRule. "Winna" temu jest metoda classBlock w klasie ParentRunner, po której to dziedziczy SpringJUnit4ClassRunner. Zgodnie z tym co można znaleźć w javadoc @ClassRule opakowują uruchomienie @BeforeClass/@AfterClass, a te z kolei SpringJUnit4ClassRunner opakowuje w wywołanie TestExecutionListener#beforeTestClass. Reasumując: najpierw zostaną uruchomiene @ClassRule, następnie TestExecutionListener#beforeTestClass a na końcu metody @BeforeClass. Metody definiujące zadaną kolejność oraz wywołania są protected, czyli wygląda na to, że zmiana jest jak najbardziej do zrobienia. W innym przypadku, tzn gdy nie potrzebujemy injectowania dla @ClassRule z przedstawionego powyżej kodu można spokojnie wyrzucić metodę beforeTestClass.
Jeśli chodzi o drugie podejście to sprawa wygląda całkiem podobnie. Tzn. w fazie TestExecutionListener#prepareTestInstance jest wykonywane DI, które to może injectować do property z anotacją @Rule. Jeśli chodzi o @ClassRule to DI dla pól statycznych nie działa by design. Są pewne obejścia, ale chyba bez jakiegoś większego plumbingu się nie obejdzie.
EDIT: aktualnie pojawiła się potrzeba stworzenia odpowiedniego test fixture, który to byłby dostępny dla kilku metod testowych. Można to łatwo zaimplementować jako TestRule albo metodę @Before, jednak ze względu na to, że tworzenie tego fixure może być czasochłonne lepiej zrobić to tylko raz. W szczególności chodzi o stworzenie i "ustawienie" stanu odpowiedniego bytu w systemie przy wykorzystaniu Selenium (Webdriver) aby testy w danej klasie mogły bazować na tak przygotowanym bycie. W przypadku JUnit najsensowniejsze wydaje się wykorzystanie @BeforeClass. W moim przypadku instancja WebDrivera jest injectowana przez Spring TestContext Framework, a skoro injectowanie do pól statycznych (tak aby były do użycia przez @BeforeClass) nie działa out-of box zdecydowałem się na to aby tworzyć test fixture za pomocą ClassRule - DI dla ClassRule zostało zaimplementowane w DependencyInjectionJunitRulesTestExecutionListener#beforeTestClass. Problemem jest tylko to, że w aktualnej implementacji Spring TestContext Framework bazuje na Junit 4.5, czyli SpringJUnit4ClassRunner uruchamia TestExecutionListener#beforeTestClass przed @BeforeClass, ale po odpaleniu ClassRule. Zmiana tej kolejności okazała się stosunkowo prosta, ale potrzebowałem stworzyć nowy Runner:
public class RunSpringAroundClassRulesJUnit4ClassRunner extends
    SpringJUnit4ClassRunner {

  public static class AroundTestClassCallbacks extends Statement {
    private final Statement statement;

    public AroundTestClassCallbacks(Statement next,
        TestContextManager testContextManager) {
      this.statement = new RunAfterTestClassCallbacks(
          new RunBeforeTestClassCallbacks(next, testContextManager),
          testContextManager);
    }
    @Override
    public void evaluate() throws Throwable {
      statement.evaluate();
    }
  }

  public RunSpringAroundClassRulesJUnit4ClassRunner(Class<?> clazz)
      throws InitializationError {
    super(clazz);
  }

  @Override
  protected Statement classBlock(final RunNotifier notifier) {
    Statement statement = childrenInvoker(notifier);
    statement = withBeforeClasses(statement);
    statement = withAfterClasses(statement);
    statement = withClassRules(statement);
    statement = withAroundTestClass(statement);
    return statement;
  }

  private Statement withAroundTestClass(Statement statement) {
    return new AroundTestClassCallbacks(statement, getTestContextManager());
  }

  @Override
  protected Statement withBeforeClasses(Statement statement) {
    List<FrameworkMethod< befores = getTestClass().getAnnotatedMethods(
        BeforeClass.class);
    return befores.isEmpty() ? statement : new RunBefores(statement,
        befores, null);
  }

  @Override
  protected Statement withAfterClasses(Statement statement) {
    List<FrameworkMethod> afters = getTestClass().getAnnotatedMethods(
        AfterClass.class);
    return afters.isEmpty() ? statement : new RunAfters(statement, afters,
        null);
  }

  private Statement withClassRules(Statement statement) {
    List<TestRule> classRules = classRules();
    return classRules.isEmpty() ? statement : new RunRules(statement,
        classRules, getDescription());
  }
}

poniedziałek, 16 maja 2011

GeeCon 2011 UniversityDay

Podczas pierwszego slotu przemieszczałem się pomiędzy "Spring into the Next Decade" a "Paradoxes of API Design". Oryginalnie chciałem iść na Spring, ale jak się okazało Josh Long zdecydowanie nie miał pomysłu na aż 3 godzinną prezentacje. W efekcie przeprowadził ją jako kompilacje z kilku krótszych opuszczając przy tym kilka szczegółów. Przy omawianiu podstaw konfiguracji Spring Framework przeniosłem się obok posłuchać o API. Prezentacja była dość ciekawa, ale trochę zbyt teoretyczno-filozoficzna (podobno w dalszej części powiało trochę praktyką). Jaroslav opowiadał o tym, że wiedzę o tym jak tworzyć API czerpiemy głównie ze szkoły i środowiska, w kŧórym pracujemy. Dokonał podziału potencjalnych użytkowników naszego API na: rationalist (ci którzy zanim zaczną działać najpierw pogłębiają swoją wiedzę o API przez czytanie dokumentacji, książek, artykułów), empirist (ci którzy uczą się poprzez prototypownie robione "rozpoznanie ogniem") oraz clueless (ci co nie mają zbytnio pojęcia i nie mają czasu/nie chcą się uczyć). Zdecydowaną większość mają stanowić ci ostatni. Szczególnie dla nich przygotowywana jest dokumentacja w formie gotowych use-cases, które mają poprowadzić ich jak po sznurku do realizacji najczęstszych scenariuszy. Przy tworzeniu API bardzo ważne jest zachowanie spójności (np. sposób konfiguracji związanej z zaczytaniem konfiguracji z pliku czy z BD ma być identyczny) oraz projektowanie w taki sposób aby ewentualnie umożliwić późniejsze zmiany zachowując kompatybilność. Jaroslav następnie omówił różne poziomy kompatybilności (np. na poziomie kodu źródłowego, na poziomie binarnym) oraz potencjalne gotchas z nimi związane. W tym przydługawym momencie wróciłem na prezentacje o Spring i tu powoli zaczęło się coś dziać. Josh omawiał dostępne scope komponentów (conversation/flow/view web scopes, oraz process scope wykorzystywany przez ACTIVITI BPMN 2). Następnie omówił kilka infrastrukturalnych mechanizmów Springa: BeanPostProcessor (użyteczne do modyfikowania/opakowywania beanów), BeanFactoryPostProcessor (modyfikowanie definicji beanów, dodawanie beanów, zaczytywanie konfiguracji beanów z alternatywnych źródeł, np. BD), FactoryBean (bardziej złożone tworzenie beanów, enkapsulacja potencjalnie złożonego kodu tworzącego beana). Oprócz teorii pokazał kilka przykładów wykorzystania w/w struktur: CorporationCodeStandardsAwareBeanFactoryPostProcessor, AutoToStringBeanPostProcessor, StartupAwareBeanPostProcessor, AutoToStringFactoryBean, ConditionalDelegatingPlatformTransactionManagerFactoryBean. Wszystkie przykłady kodu mają być dostępne w git.springsource.org/spring-samples/spring-samples.git. W końcu pojawiło się trochę kodu i nowości ze Spring 3.0/3.1: environmental beans, Spring EL (dostęp do SystemProperties, wywołanie statycznej metody ), użycie AnnotationConfigApplicationContext. Ważną zmianą w wersji 3.0 jest przeniesienie mechanizmu OXM (Object/XML Mapping) z projektu Spring Web Services do Spring Framework. Dzięki temu mamy spójny mechanizm do wykorzystania w isntniejących i nowych projektach/modułach: Spring Batch, Spring Integration, Spring MVC, Spring REST. Spring 3.0 dostarcza także prosty mechanizm związany z cachowaniem. Całość jest zrealizowana za pomocą interceptorów i nie wygląda na specjalnie skomplikowaną. Spring dostarcza out-of-box implementacje, które jako cache wykorzystują Oracle Coherence, GemFire lub Ehcache. Ciekawy jest mechanizm wskazywania w annotacji w jaki sposób ma być tworzony klucz do cache (@Cacheable(key = "#p0")) - kluczem będzie pierwszy paramter wywołania metody). Josh następnie w kilku słowach przedstawił projekt Spring Data, który wprowadza rozszerzenia dla istniejących mechanizmów DAO (np, Spring Data JPA dla JPA), ale przede wszystkim ma być "parasolem" technologii dostępu do NoSQL datastore. Projekt jest jak najbardziej rozwojowy i nie wspiera jeszcze wielu istniejących datastore, ale mam nadzieję że jest to tylko kwestia czasu. Josh pokazał przykład integracji z Redis (używany przez http://stackoverflow.com/) za pomocą StringRedisTemplate. Nie wiem czy ze względu na to że było to jedynie demo, ale sam kod był trochę pokręcony, bo przy zapisywaniu/odczytywaniu obiektu Customer (id, firstName, LastName) wykonywaliśmy operację na dwóch kluczach: customer:fn: oraz customer:ln:. Wydaję mi się, że w Redis można jako value przechowywać list/set wartości. Dodatkowo na potrzeby generowania kolejnych identyfikatorów trzymaliśmy dodatkowe entry (z kluczem customerId), które było inkrementowane przy zapisywaniu nowej instancji Customer. Kolejne na liście "what's new in Spring 3.0" zostały omówione mechanizmy związane z lifecycle/scheduling/ thread pool/ asynchronous support. Oczywiście nie obyło się bez pokazu abstraction of services i użycia @Transactional i spójnego zarządzania transakcjami niezależnie od użytego TransactionManager. Następnie Josh zaczał omawiać kilka projektów należących do Spring Portfolio koncentrując się na najlepiej znanych sobie: Spring Batch i Spring Integration. Szczególnie ciekawie wygląda ten drugi, który ma być implementacją wzorców z książki Enterprise Integration Patterns. Największe wrażenie zrobiła na mnie lista adapterów, których było chyba z 20 (np, umożliwiające dostęp za pomocą POP3, IMAP, Twitter, XMPP, File, FTP, HTTP, JMS, AMQP). Josh zaczął się trochę rozwodzić na temat AMQP i RabbitMQ, w którego to implementacje ma być mocno zaangażowana ekipa ze SpringSource. Podobno RabbitMQ ze względu na szybkość i niezawodność jest częściej wybierany na depolymentach na EC2 od dedykowanego Amazon SQS. Nie obyło się, też bez kilku przykładów związanych z wczytywaniem "dużego" pliku csv do bazy danych za pomocą Spring Batch. Przykład był dość trywialny, ale całkiem sensownie wygląda możliwość śledzenia stanu procesu oraz ewentualnych problemów w dedykowanych tabelach utworzonych przez Spring Batch. Mnie najbardziej przekonało rozwiązanie combo w którym to Spring Integration monitoruje dany katalog na dysku, a w przypadku pojawienia się nowego pliku, odpala jego przetwarzanie za pomocą Spring Batch. Pomimo kilku prób nie udało się odpalić na emulatorze projektu wykorzystującego Spring Android, lepiej poszło z Spring Blazde DS, ale ze względu na brak czasu nie udało się pokazać Spring Hadoop oraz Spring Social. Osobiście żałowałem, że nie udało się przedstawić i omówić działań SpringSource w obszarze cloud computing. Jedyna informacja jaką wyłapałem to ta, że CloudFoundry z produktu związanego z Amazon AWS stało się platformą, która ma być niezależna od cloud provider i (w przyszłości?) umożliwiać uruchamianie (dla celów testowych/demonstracyjnych) cloud applications na maszynie deweloperskiej. W tym celu powstało CloudFoundry.com, CloudFoundry.org a w przyszłości Cloud Foundry Micro Cloud. Więcej na temat tych projektów można znaleźć tu. SpringSource uruchomił swój kanał na YouTube, na którym mają być wrzucane ich materiały. Dodatkowo warto przejrzeć Green Beans.

"Patterns and Anti-Patterns in Hibernate" by Patrycja Węgrzynowicz - no prezentacja była dość przeciętna. Tematy, które zostały poruszone były całkiem ciekawe, ale było ich zdecydowanie za mało na 3 godziny. Na sam początek się trochę spóźniłem i trafiłem na omówienie rozwiązania problemu współbieżnego dostępu do danych w aplikacji CaveatEmptor z "Hibernate In Action". Problemem ma być implementacja funkcjonalności dodawania nowego bida. Algorytm jest taki, że przy dodawaniu nowego bida, sprawdzamy czy jest on większy od aktualnie najwyższej oferty. Implementacja jest następująca:
public someMethod(){
Bid currentMinBid = itemDao.getMinBid(itemId);
Bid currentMaxBid = itemDao.getMaxBid(itemId);
//lock for Upgrade
Item item = itemDao.getItemById(itemId, true);

Bid newBid = item.placeBid(userDao.findById(userId), newAmount,currentMaxBid, currentMinBid);
}


Patrycja pokazała, że może dojść do sytuacji, w której to będą składane jednocześnie 2 bidy (oba większe od aktualnie najwyższego bida): 1000 i 1002. W specyficznym scenariuszu może dojść do tego, że bid o wartości 1002 zostanie "wypchnięty" (każdy z wątków pobierze maxBid o wartośći 700, wątek bid-1002 zablokuję krotke, zmieni wartość na 1002 i zrobi commit, w tym czasie wątek bid-1000 będzie porównywać wartość 1000 z wartością 700, bo dla niego aktualnie najwyższy bid został wyliczony wcześniej, bid 1000 zostanie przyjęty i zostanie wykonany commit). W ten sposób bid o wartości 1000 zostanie dodany po bid wartości 1002. Ma to szczególnie znaczenie gdy mapujemy bidy jako listę a nie zbiór.
Proponowane rozwiązania to: użycie wersjonowania (rozumiem że chodzi o optimistic locking), ustawienie poziomu izolacji na REPEATABLE READ, ustawienie poziomu izolacji na SERIALIZABLE, zmiana kolejności instrukcji w kodzie. Pierwsze dwa rozwiązania mają być nieskuteczne. Jeśli chodzi o poziomy izolacji transakcji to sprawa jest tym bardziej ciekawa, gdyż niektóre bazy danych,np ORACLE nie implementują wszystkich poziomów, a nawet jeśli implementują, to implementacje mogą się od siebie różnić. Przykład rozwiązania, które nie działa, był oparty na MySql i pokazywał, że w momencie wydawania zapytania o item MySQL ma robić snapshot danych i reużywać go przy kolejnych zapytaniach. W wyniku takiego działania, końcowy rezultatem ma być dodanie 2 krotek do tabeli bidów, ale z tymi samymi wartościami w kolumnie definiującej pozycje na liście - przy następnym odczycie bidów Hibernate ma mieć problem z ich poprawnym załadowaniem. Chyba nie do końca trafia do mnie te wytłumaczenie. Szczególnie, że spodziewam się, że MySQL zrobi snapshot dopiero po uzyskaniu locka. W takim przypadku snapshot zrobiony jako drugi powinien widzieć zmiany zrobione w właśnie zakończonej transakcji. Nawet jeśli moje rozumowanie jest poprawne to chyba i tak nie da się w ten sposób rozwiązać oryginalnego problemu. Jeśli chodzi o SERIALIZABLE to rozwiązanie ma działać, ale chyba nie podejmę się dokładnej analizy. SERIALIZABLE zawsze automatycznie kojarzy mi się z problemem braku skalowalności i jest przyjmowane "z założenia" jako zbyt ciężkie.
Jeśli chodzi o wersjonowanie to dodanie mechanizmu versioning bez zmiany kodu nic się nie zmieni. Wynika to z tego, że druga transakcja uzyska lock po wykonaniu commit pierwszej, czyli już będzie miała zupdatowany licznik wersji. Użycie samego optimistic locking bez lockowania, też nie pomoże (wątek bid-1000 odczyta "stare" min/max bid , w tym momencie wykonany będzie commit transakcji wątku bid-1002, wątek bid-1000 odczyta item z wersją ustawioną przez wątek bid-1002, ale wykona porównanie ze "starymi" min/max bid). Rozwiązaniem jest zmiana kodu poprzez zmiane kolejności wywołań na:

public someMethod(){
//lock for Upgrade
Item item = itemDao.getItemById(itemId, true);
Bid currentMinBid = itemDao.getMinBid(itemId);
Bid currentMaxBid = itemDao.getMaxBid(itemId);

Bid newBid = item.placeBid(userDao.findById(userId), newAmount,currentMaxBid, currentMinBid);
}

W tym przypadku najpierw lockujemy a dopiero później wykonujemy kolejne operacje.Wydaję mi się, że taki kod byłby poprawny gdybyśmy zrezygnowali z lockowania krotki item, użyli jedynie optimistic locking, przy jednoczesnym updatowaniu item przy dodawaniu bida. Ten ostatni krok, ma jak najbardziej wartość biznesową - możemy trzymać tam datę ostatniego bidowania. W przypadku składania dwóch jednoczesnych bidów jedna z operacji zakończy się wyjątkiem OptimisticLockException. Wyjątek ten można (najlepiej za pomocą AOP) złapać a całą operację powtórzyć.

Patrycja wskazała, też alternatywne rozwiązania: obliczanie najwyższego bid programowo (wymaga załadowania całej listy bidów), redundentne przechowywanie najwyższego bid w item (denormalizacja BD, ale szybki dostęp przy ponoszeniu kosztów utrzymywania kopii informacji), wykorzystanie zaawansowanych możliwości związanych z mapowaniem. Ten ostatni pomysł wykorzystuję dość rzadko używane feature Hibernate i polega na tym, że do item dodajemy dodatkowe property wraz z mappingiem, dla którego jest wyspecyfikowane zapytanie(Embedded Query) definiujące to property. Zapytanie to ma mieć możliwość korzystania z order by, where, groupBy. Dodatkowo, dostęp do property możemy określić jako lazy/eager (w tym przypadku chyba najsensowniejsze jest określenie tego property jako set z fetch =FetchType.Lazy). Następnie zostały przedstawione 2 dość proste błędy w kodzie CaveatEmptor, aby w końcu przejść do większych problemów związanych z aplikacjami używającymi Hibernate a w ogólności dowolnego ORM. Chodzi tu o problem Anaemic Domain Model. Rozpoczęło się od próby zdefiniowania OOP i przedstawieniu podstawowych ( encapsulation/inheritance/polimorphism ) oraz zaawansowanych (SOLID) zasad świata OOP. W CaveatEmptor brak enkapsulacji jest bardzo widoczny co może spowodować wzrost ilości bugów (szczególnie w stylu czemu coś się dodało/usunęło z bazy) oraz problemy z maintainance. Rozwiązaniem ma być używania odpowiednich modyfikatorów dostępu, najlepiej mappowanie fields zmiast properties, defensive copying (w przypadku kolekcji skutkuje to pobraniem lazy mapped collection z BD), unmodifiableCollections (możliwy problem przedstawiony w przykładzie poniżej). Ważne jest dodatkowo zrozumienie w jaki sposób działa mechanizm dirty checking w Hibernate, szczególnie w stosunku do kolekcji entity i embedded objects - należy re-używać kolekcje które zostały stworzone/wypełnione przez Hibernate zamiast tworzyć nowe kolekcje (dirty checking ma wykorzystywać identity of collections w celu stwierdzenia czy kolekcja uległa zmianie). Patrycja pokazała dość podchwytliwy przykład:
public List getBids(){ return Collections.unmodifiableList(bids);}
public void setBids(List newBids){
bids.clear();
if(newBids != null){
bids.addAll(newBids);
}
}

W momencie gdy klient wywołałby:
bids = getBids();
setBids(bids);

to z bazy mogą zostać usunięte określone bidy. Problem jest w tym, że Collections.unmodifiableList() stworzy nam wrapper opakowujący podaną mu w parametrze listę, ale wszystkie zmiany na źródłowej liście są odzwierciedlane we wrapperze. W rezultacie do bids zostanie dodana pusta lista. Następne na tapetę trafiły problemy wydajnościowe Hibernate. Byłem bardzo zdziwiony, że nie zostały zbytnio poruszone problemy: n+1i cartesian product. Patrycja pokazała 2 przypadki:
 1. nadpisywanie listy:
  A a = (A)session.get(A.class,2);
  a.setBs(a.getBs());

  W przypadku standardowego (a'la JavaBean) mapowania uruchomienie poniższego kodu skutkuję następującą interakcją z BD: pobraniem A z id=2, pobraniem odpowiadającej kolekcji B, usunięcie wszystkich B przypisanych do danego A, wstawienie kolejno poprzednio usuniętych B.

 2. oraz wykorzystanie immutable list przy mapowaniu:
   public class A{
  @OneToMany
  public List getBs(){
  Collections.unmodifiableList(bs);
  }
  public void setBs(List b){
  this.bs = bs;
  }
  }

  Operacja załadowanie A po identyfikatorze ma skutkować następującą interakcją z BD: pobranie A, pobranie odpowiadających B, usunięcie odpowiadających B,dodanie kolejno usuniętych przed chwilą B.

Dalej przedstawiono porównanie dostępnych strategii mapowania hierarchii. Szło to dość sprawnie i w końcu Patrycja przeszła do omówienia swojego projektu Yonita, który ma przeprowadzać analize kodu pod kątem potencjalnych defektów, anti-patterns, bad practices, vulnerabilities i innych takich. Zgodnie z tym co można wyczytać na stronie projektu Yonita dokonuję analizy statycznej jak i "dynamic web testing". Przy czym to drugie ma polegać na generowaniu testów automatycznych. Chyba jestem zbyt sceptycznie do tego nastawiony, ale parę lat temu rozmawiałem z goścmi z Parasoft i chyba przestałem wierzyć w cudowne narzędzia, szczególnie jeśli chodzi o automatyczne generowanie testów.

"Code Generation on the JVM" by Hamlet D'arcy. Kilka razy miałem przyjemność a raczej nie-przyjemność bycia na prezentacji, która omawiała różne narzędzia i metody związane z generacją kodu. Wszystkie one jednak bazowały na narzędziach do generowaniu kodu źródłowego(CORBA stub generation, WSDL2Java, Java Beans generation). Hamlet skoncentrował się na zupełnie innych narzędziach, a w szczególności na: Lombok, Spring Roo oraz paru innych wynalazkach do Groovy.
W jednym z projektów korzystam z Lombok i bardzo sobię to narzędzie chwalę. Jedyna rzecz która mnie bardzo irytuję to fakt, że pod eclipse (może pod innym IDE jest podobny problem) w przypadku dodawania przez eclipse (CTRL+1) nowej metody do klasy z annotacją Lombok dostajemy w edytorze błąd. Wynika to z tego, że eclipse wstawił nam sygnaturę nowo utworzonej metody w miejsce, w którym są wygenerowane, "niewidzialne" metody. Nie licząc tej niedogodności, samo narzędzie jest na prawdę super. Nie obyło się bez nieśmiertelnego przykładu z generowaniem getterów/setterów, aby pokazać bardziej zaawansowane możliwości: @Cleanup (w Java 7 będzie specjalna instrukcja związana z automatic resource management), val ( final local variables oraz detekcja typu), @Synchronized (enkapsulacja locków wraz z generowaniem ich jako puste Object[] by były serializowalne), @Log. W celu sprawdzania jakie zmiany zostały dokonane przez Lomboka można użyć javap lub delombok. Hamlet wspomniał o samym mechanizmie działania Lomboka, który opiera się na annotacji, oraz Eclipse Handler i Javac Handler. Podobno stworzenie własnych rozszerzeń nie jest specjalnie trudne a jako first-step warto zobaczyć tu.
Następne na tapetę poszło Spring roo, ale nie było już tak dokładnie omawiane jako Lombok. Chyba Hamlet nie do końca zna ten projekt i skończyło się na odpaleniu jakiegoś bardzo prościutkiego przykładu oraz wspomnieniu o tym, że roo działa w czasie kompilacji, korzysta z inter-type declarations oraz jest dostępny mechanizm push-in refactoring. Po przejściu projektów javowych, Hamlet przeszedł do swojego świata Groovy. Zaczęło się od Groovy transformations a już sama liczba dostępnych transformacji jest naprawdę imponująca. Dotyczą one: generowania kodu (np. @ToString, @Lazy (wraz z użyciem volatile tworzy inteligentny lock aby uniknąć dwukrotnego inicjalizowania), @TupleConstructor ), zarządzania współbieżnością (np. @Synchronized, @WithReadLock, @WithWriteLock), logowanie(np. @Log, @Slf4j) , ograniczaniem dostępu (np. @PackageScope), implementacji patternów (np. @Singleton, @Immutable, @Delegate) oraz wielu innych przypadków. Wszystkie z tych transformacji mają się opierać na implementacji interfejsu GroovyCodeVisitor, którego to metody są wykonywane przy przechodzeniu przez AST. Następnie Hamlet pokazał projekt CodeNarc do statycznej analizy kodu w groovy, który też opiera się na wzorcu visitor. Kolejny narzędziem był GContracts, który ma realizować idee desing by contract dla groovy. Pomimo tego, że projekt jest nowy, wygląda całkiem, całkiem. Ostatni był Spock, który jest frameworkiem do testowania napisanym w groovy. Na pierwszy rzut oka sama idea przypomina użycie Parameterized runner,w którym to dane podawane są w formacie wiki. Spock ma też podobno bardzo dobre wsparcie do mocków.